Multi S riippuvalaisin Musta Riippuvalaisin Innolux

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Innojok Oy

0810888-4
Y-tunnus: 0946281-8
osoite: Sirrikuja 3L 00940 Helsinki
p. +358 9 4272 0637
sähköposti: info@innolux.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan asiakkuutta varten. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen. Käsittelyn perusteita on tarkennettu kohdassa säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen käsittelyn perusteet.

Kerätyt tiedot

Rekisteröityneistä ja tilauksen tehneistä asiakkaista keräämme seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Osoite 
Puhelinnumero
Tilaus- toimitushistoria, asiakaskommunikaatio ja käyttäytyminen sivustolla.
Asiakkaan antamat lisätiedot 
Markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
Yritysasiakkaiden vastaavat tiedot, sekä y-tunnus.

Edellä sanotun lisäksi keräämme verkkosivuston ja verkkokaupan vierailijoista teknisiä tietoja, joita saatetaan pitää henkilötietoina. Näitä tietoja ovat esimerkiksi IP osoite, käyttöjärjestelmän ja laitteiston malli- tai tyyppi.

Evästeet 

Cookie- eli evästetiedosto on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Sivustolla evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme, miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Innoluxin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Innoluxin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käytämme verkkosivuillamme kolmansien osapuolien sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmiä, kuten Google Analytics, Facebook Pixel ja Klaviyo. Järjestelmät keräävät sivustolla anonyymiä tietoa evästetiedostojen avulla, jotta sivuston käyttöä voidaan arvioida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Järjestelmien tarjoajat välittävät ja säilyttävät kerätyt tiedot palvelimillaan.

Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, ja käsittelemme henkilötietoja sopimuksen, tai tilauksen toteuttamiseksi. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä.

Lisäksi keräämme tietoa ostetuista tuotteista, kirjoitetuista kommenteista ja palvelussa käyttäytymisestä. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat automaattisesti sivustovierailunne yhteydessä.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, tai ole muulla tavoin ilmaissut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme suoramarkkinointimateriaalia. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi, tai voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta, ja käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli henkilötietoja siirrettäisiin EU-alueen ulkopuolelle, varmistamme että  henkilötietoja koskevat siirtosopimukset sisältävät kansainvälisiä siirtoja koskevat mallilausekkeet ja täyttävät EU lainsäädännön kriteerit. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella, sekä valtuutetuille palveluntarjoajille kuten kuljetusliikkeille.

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt joiden osalta se on perusteltua työtehtävien hoitamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili tai asiakkuus on rekisteröity. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, tai esittää poistamispyynnön, anonymioinaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan. Yleisenä periaatteena säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kun lainsäädäntö vaatii, tai kun henkilötietojen käsittely on tarpeen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja tai markkinointia kohdennetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty

Henkilötietoja olisi käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden

Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@innolux.fi tai postitse osoitteeseen Innojok Oy / Sirrikuja 3L, 00940 Helsinki 

Päivitetty 12.5.2020